P-zinnen

P-zinnen

De etiketten van de gevaarlijke stoffen zijn naast de gevarenpictogram ook voorzien van zogenaamde H- en P-zinnen.

 • De H-zinnen zijn gevarenaanduidingen (H van hazard / gevaaraanduiding).
 • De P-zinnen wijzen op voorzorgsmaatregelen (P van precaution / veiligheidsaanbeveling ).

De P-zinnen vervangen de S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering voor zuivere stoffen vanaf 1 december 2010 en voor mengsels vanaf 1 juni 2015. Op deze pagina staat een globale beschrijving van de P-zinnen volgens het GHS.

 • P100-zinnen
 • P200-zinnen
 • P300-zinnen
 • P400-zinnen
 • P500-zinnen

Overzicht alle P-zinnen.

P100-zinnen

P10x is een korte serie van drie algemene voorzorgsmaatregelen.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking stellen.
P102 Buiten bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P200-zinnen

De P2xx serie bevat preventieve maatregelen:

 • P20x Lees veiligheidsvoorschriften en veiligheidsaanwijzingen
 • P21x Pas op voor ontstekingsbronnen
 • P22x Vermijd contact met...
 • P23x Bescherm tegen...
 • P24x Maatregelen m.b.t. gebruik en opslag
 • P25x Voorzichtig met trillingen / wrijving / schokken / niet doorboren
 • P26x Vermijd inademing
 • P27x Vermijd inslikken
 • P28x Gebruik PBM, (ruimte)ventilatie

Voorbeelden van P-zinnen:

 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
 • P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

P300-zinnen

De P3xx-serie bevat voorzorgsmaatregelen in verband met reactie.

 • P30x Wat te doen na inslikken, inademen of huidcontact
 • P31x Raadpleeg deskundige / antigifcentrum
 • P32x Specifieke behandeling
 • P33x Direct doen na contact
 • P34x Ademhalingsproblemen
 • P35x Wasvoorschrift
 • P36x Verontreinigde kleding
 • P37x Brandbestrijding
 • P38x Evacuatie
 • P39x Opruimen spill

Voorbeelden van P-zinnen:

 • P313 Een arts raadplegen
 • P331 Geen braken opwekken
 • P352 Met veel water en zeep wassen

P400-zinnen

De P4xx zinnen beschrijven de maatregelen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.

 • P40x Condities voor bewaren
 • P41x Beschermen tegen
 • P42x Gescheiden opslag

Voorbeelden van P-zinnen:

 • P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren
 • P412 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

P500-zinnen

Deze heeft betrekking op de wijze van afvoeren van een gevaarlijke stof.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar...

Voorbeeld: naar een geschikte afvallocatie of recyclingbedrijf in overeenstemming met /volgens locale en nationale regelgeving.